•   دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
 •   مجتمع آزمايشگاهي

  مجتمع آزمايشگاهي

  و تحقيقاتي

  ابن سينا

 •   مديريت کارگاهها و آزمايشگاهها
 •   ساها

  سامانه آزمايشگاهي همکار

  آزاد ساها 

  اداره کل توسعه و پشتيباني شبکه هاي

  آزمايشگاهي وتحقيقاتي

 •   کارگاه ماشين ابزار

   

   

   

   

   

   

 •   کارگاه آتيله عکاسي

   

 •   آزمايشگاه فيزيک جديد

   

   

   

   

   

   

 •   آزمايشگاه بيولوژي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •   آزمايشگاه بيومکانيک

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •   کارگاه CNC
 •   کارگاه رباتيک

   

اخبار و رویدادها

خريد دستگاه

CNC

1395

ادامه خبر

 تدوين و چاپ کتاب معرفي ساهاي 

استان  همدان

ادامه خبر
ادامه خبر

خريد تجهيزات آزمايشگاهي تحقيقاتي از چهارمين

نمايشگاه  -1395 - تجهيزات و مواد آزمايشگاهي

ساخت ايران

 

ادامه خبر

گزارش عملکرد  کارگاهها وآزمايشگاهها        

سال 95       

ادامه خبر


This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .